De voorschool ‘t Kwetternest

‘t Kwetternest is de voorschool van Swazoom waarmee Crescendo samenwerkt. Dit doen we voor een goede en warme overdracht tussen de voorschool en de basisschool. De peuters vormen de voorschool en de kleutergroepen van Crescendo de vroegschool. Net als Crescendo maakt de voorschool gebruik van het VVE-programma “Piramide”, bedoeld om de ontwikkeling van de leerlingen van 2 t/m 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand te stimuleren. Op de voorschool leren de peuters vanaf 2 jaar spelenderwijs vaardigheden die zij nodig hebben op de basisschool.

Wij merken dat door samen te werken met de voorschool ’t Kwetternest de kansen voor een goede start op de basisschool worden vergroot. Voor deze samenwerking wordt van de gemeente Amsterdam extra subsidie verkregen. De peuters volgen het continurooster van 8:45 – 13:45 uur. Voor uw kind is het belangrijk om 15 uur deel te nemen aan de voorschool. Deze uren moeten over minimaal drie dagen worden verspreid. Wilt u meer of minder uren? U kunt dit bespreken met Swazoom.

Hoeveel kost kinderopvang eigenlijk? In bijna alle gevallen krijgt u van de overheid en/of de gemeente een bijdrage in de kosten, waardoor de kosten laag zijn.

Voor meer informatie over de kosten en bijdrage of inschrijving voor de voorschool kunt u contact opnemen met Swazoom, telefoon: 020-569 68 95. E-mail: kwetternest@swazoom.nl. op maandag t/m vrijdag van 8:45 – 13:45 uur.

De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk. Daarom worden de Piramideochtenden georganiseerd om ouders te informeren en te betrekken. Er wordt veel aandacht besteed aan taalstimulering en de voorbereiding van het taal/lees­onderwijs in de hogere groepen. De leerkrachten lezen veel voor uit prentenboeken, de kinderen worden uitgenodigd te vertellen en veel spellen stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. In de kleutergroepen is een tutor aanwezig die kinderen extra helpt bij het leren. We werken ook met Verteltassen. Deze tassen kunnen de kinderen mee naar huis krijgen om thuis te gebruiken. Ze kunnen boekjes laten voorlezen en spel­letjes doen. Elke tas heeft een eigen thema. De Verteltassen worden op school gemaakt. Ouders helpen nog steeds, want er zijn altijd weer nieuwe Verteltassen nodig.

Overstap

Crescendo doet mee aan het overstapproject. Deze activiteit is bestemd voor de ouders van de leerlingen van groep 3 en bedoeld om het proces van het aanvankelijk lezen te ondersteunen.

Telkens als op school een leerstofkern in de methode Veilig Leren Lezen is afgerond worden alle ouders op school uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen waarbij materiaal wordt uitgereikt om thuis spelenderwijs met de kinderen te oefenen. De bijeenkomsten worden om de vier weken gehouden. Tijdens de bijeenkomsten krijgen alle ouders een setje overstapmaterialen uitgereikt met uitleg hoe ze deze materialen thuis moeten gebruiken. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ook vragen worden gesteld of problemen worden besproken die de ouders tijdens het werken met de kinderen tegenkomen. De ouders werken thuis ongeveer 3 keer per week met het materiaal. Aan het eind van het schooljaar ontvangen ouders en kind een diploma als de ouders tenminste 7 bijeenkomsten hebben bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst wordt het diploma ondertekend en heeft elke ouders iets moois voor zijn of haar kind gemaakt.

Brede school

Crescendo doet mee aan de ontwikkeling van de Brede School in Zuidoost. Crescendo vormt samen met Onze Wereld, de Blauwe Lijn, de peuterspeelzalen en het School¬maat¬schappelijk werk de Bredeschool Kortvoort. In de Brede School werken wij samen om een breed aanbod voor ouders en leerlingen te realiseren. Voor de kinderen worden allerlei activiteiten. georganiseerd, waaronder huiswerkbegeleiding, het leerlab, streetdance, muziek, sport, drama, sociale vaardigheidstrainingen, enz.

Voor dit schooljaar zijn er weer tal van activiteiten op het programma gezet. Door middel van een brochure en de website van de Bredeschool https://bredeschoolzuidoost.nl/ krijgt u de gelegenheid uw kind voor de diverse activiteiten in te schrijven. Het is belangrijk dat de kinderen die zich voor een activiteit opgeven deze ook blijven bezoeken. Gezien de grote belangstelling is het meedoen met activiteiten zeker niet vrijblijvend.

Voorschool
Crescendo werkt samen met peuterspeelzaal het Kwetternest aan de ontwikkeling van de voor-en vroegschoolse educatie (VVE). De peuters vormen de Voorschool en de kleutergroepen van Crescendo de Vroegschool. Er wordt gewerkt met het Piramide programma. De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk. Daarom worden de Piramideochtenden georganiseerd om ouders te informeren en te betrekken. Er wordt veel aandacht besteed aan taalstimulering en de voorbereiding van het taal/leesonderwijs in de hogere groepen. De leerkrachten lezen veel voor uit prentenboeken, de kinderen worden uitgenodigd te vertellen en veel spellen stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. In de kleutergroepen is een tutor aanwezig die kinderen extra helpt bij het leren. We werken ook met Verteltassen. Deze tassen kunnen de kinderen mee naar huis krijgen om thuis te gebruiken. Ze kunnen boekjes laten voorlezen en spelletjes doen. Elke tas heeft een eigen thema. De Verteltassen worden op school gemaakt. Ouders helpen nog steeds, want er zijn altijd weer nieuwe Verteltassen nodig.

Culturele vorming

Op Crescendo vinden we de culturele vorming van de leerlingen heel belangrijk. We geven de kinderen graag de gelegenheid deze activiteiten te ervaren. Ze worden daar een rijker persoon van. In alle groepen doen we aan drama en muziek. Deze lessen worden op school gegeven. We bezoeken de bibliotheek, jeugdtheater de Krakeling, de Stadsschouwburg, musea en concerten.

Onze samenwerking met de Rabobank maakt het mogelijk extra activiteiten te organiseren. Naast busvervoer met de museumbus bekostigt de Rabobank ook het busvervoer bij de activiteiten.

In de kalender wordt maandelijks een overzicht gegeven van de activiteiten.

Vreedzame school

Crescendo werkt al een aantal jaren volgens de filosofie van de Vreedzame School. Het gaat hierbij om het goed en positief omgaan met elkaar, het oplossen van conflicten door o.a. mediation en het aanleren van vaardigheden om als democratische gemeenschap te functioneren. Kernaspect is het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en voor de leer- en leefomgeving.

Wekelijks worden in de klas lessen gegeven rond een thema. Ook wordt er geoefend om gewenst gedrag aan te leren. Met de Vreedzame School hopen we de basis te leggen voor een vreedzame samenleving waarin de kinderen vrij en veilig kunnen functioneren en naar de toekomst toe te kunnen bijdragen aan een democratische samenleving.

Algemeen