Het bestuur maakt het samen met de directeur mogelijk dat  de kinderen goed onderwijs krijgen. Zowel de directie (en natuurlijk het team) als het bestuur hebben een grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat gegeven wordt.

De bestuursadvies commissie heeft begin november een positief advies uitgebracht over de benoeming van nieuwe bestuursleden. De algemene ledenvergadering van de EBG heeft 14 december het advies overgenomen en ingestemd met de benoeming per 1 januari 2023 van mevr. Gracita Biezen-Linger, mevr. Aafke Veer, mevr. Ama Carr, de uitvoerend bestuurder mevr. Muriël Dalgliésh, mevr. Patricia Huisman-Spuijbroek (Voorzitter) en mevr. Militia Herfst.

Hieronder staan enkele belangrijke beleidsdocumenten.

 1. Statuten Ver. Scholen der EBG in Amsterdam. 08-02-2022 .pdf
 2. Code voor goed bestuur
 3. SBP EBG nov. 2021
 4. Reglement kwaliteitscommissie
 5. Reglement remuneratiecommissie
 6. Reglement auditcommissie
 7. Toezichtvisie_toezichthoudend_orgaan_EBG_27012023.pdf
 8. Eindrapport_Herstelonderzoek_inspectie_20_febr._2023_.pdf
 9. Managementstatuut nov. 2021
 10. Jaarverslag 2020 + verslag Toezichthouder
 11. Bestuursverslag 2021 + verslag Toezichthouder (gecorr).pdf
 12. Goedkeurende controleverklaring jaarrekening 2021
 13. Bestuursverslag 2022 + verslag Toezichthouder.pdf
 14. Goedkeurende controleverklaring jaarrekening 2022.pdf
 1. Klachtenregeling Crescendo
 2. Registratieformulier klachten
 3. Privacyverklaring 
 4. protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
 5. protocol Meldcode en Meldplicht
 6. Veiligheidsplan Crescendo 2021-2022
 1. Schoolgids 2022-2023
 2. Jaarkalender Crescendo schooljaar 2022-2023 2
 3. Schoolplan Crescendo 2021-2025
 4. Schoolondersteuningsprofiel Crescendo 2023
 5. ondersteuningsplan 2021-2025 (SWV)
 6. Passende ondersteuning voor alle leerlingen (SWV)


Van links naar rechts: Gracita Linger, Aafke Veer, Ama Carr, Muriel Dalgliesh, Patricia Huisman-Spuijbroek, Melitia Herfst